O projektu

section-cover

Opšti cilj projekta je da doprinese održivom i ekološki prihvatljivom razvoju energetskog sektora Srbije povećanjem kapaciteta u sektoru za korišćenje OIE i druge distribuirane proizvodnje (DG) i efikasnom upotrebom resursa prema standardima EU.

Svrha ovog projekta je da pomogne Elektroprivredi Srbije (EPS grupa) u prevazilaženju postojećih i potencijalnih izazova u vezi sa OIE i drugim integracijama DG u distributivnu mrežu, kao i da izgradi kapacitete EPS grupe za razvoj kompanije i pripremu za rad na konkurentnom tržištu električne energije sa transparentnim regulatornim režimom i povećanim udelom obnovljivih izvora u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o energetici, i relevantnim direktivama EU. Druga opšta svrha projekta je da inženjeri energetike postanu kompetentni za analizu povezivanja i rada elektroenergetskog sistema pomoću računarske simulacije. Fokus bi trebao biti na očekivanom povećanju obnovljivih izvora u distributivnoj mreži. Preostale svrhe projekta su implementacija novih tehnologija, uključujući pametne mreže za smještaj malih obnovljivih izvora, tehnologije skladištenja i stanice za punjenje električnih vozila, te utvrđivanje perspektive za prelazak na proizvodnju energije sa niskim udelom ugljovodonika i redefinisanje uloge ODS -a na tržištu energije.

Sektor
  • Energetika
EuropeAid referenca
EuropeAid/139116/DH/SER/RS
Komponente
Grad / Region
Srbija
EU donacija
948.550 €
Pregovaračko poglavlje
  • 15 - Energetika
Vreme implementacije
Januar 2020. - Januar 2022.
Korisnik
EPS